Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Regulamin

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Pobierz

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: Regulamin).
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, używania oraz kontroli spełniania przesłanek do korzystania ze wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Pewny Cement” (dalej: Znak Gwarancyjny „Pewny Cement”), którego przedstawienie graficzne zostało określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Ponadto niniejszy Regulamin określa szczegółowo sytuacje w których następuje wygaśnięcie praw do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  3. Regulamin został opracowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Krakowie (dalej również jako: Stowarzyszenie). Stowarzyszenie jest podmiotem, który dnia 29 czerwca 2010 r. dokonał na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenia Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  4. Celem dla realizacji, którego zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin (udzielanie i używanie Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”) jest poprawa jakości wprowadzanych na polski rynek materiałów i wyrobów budowlanych produktów w postaci cementu workowanego oraz cementu nieworkowanego, polegająca na spełnianiu przez takie produkty wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm jakości.
  5. Ponadto celem dla realizacji którego stosowany jest niniejszy Regulamin jest stałe ponoszenie wśród producentów, sprzedawców, nabywców, w tym również konsumentów świadomości dotyczącej konieczności spełniana przez produkty w postaci cementu workowanego oraz cementu nieworkowanego wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm jakości.
  6. Powstanie oraz cele, dla realizacji których stosowany jest niniejszy Regulamin należą do zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia, w skład której wchodzi między innymi działalność na rzecz rozwoju przemysłu cementowego, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat produktów przemysłu cementowego, działalność na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, a także działanie na rzecz ochrony interesów nabywców cementu i wyrobów substytucyjnych, w tym na rzecz ochrony interesów konsumentów tego rodzaju wyrobów.
 2. Udzielanie praw do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”
  1. O prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” można ubiegać się jedynie wobec produktów w postaci poszczególnych rodzajów cementu workowanego oraz cementu nieworkowanego, które są wprowadzane do obrotu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Produkty Cementowe).
  2. O prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” może ubiegać się każdy producent Produktów Cementowych (dalej: Producent Cementu). W szczególności o prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” może się ubiegać się zarówno członek Stowarzyszenia, jak i podmiot nienależący do Stowarzyszenia.
  3. Możliwość używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” jest przyznawanie danemu Producentowi Cementu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w sposób niewyłączny w stosunku do wyrobów, którymi są Produkty Cementowe.
  4. W przypadku, gdy Producentem Cementu wnioskującym o przyznanie Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” jest działający w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” udzielane jest wyłącznie temu oddziałowi.
  5. Prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” udzielane jest przez Stowarzyszenie Producentowi Cementu w formie niewyłącznej licencji. Licencja jest udzielana w drodze zawarcia ze Stowarzyszeniem stosownej umowy po uprzednim przeprowadzeniu badań jakości Produktów Cementowych i procesu ich produkcji, opisanych w dalszej części w pkt 2. niniejszego Regulaminu oraz po uzyskaniu na podstawie ich wyników przez Producenta Cementu pozytywnej rekomendacji Kapituły Znaku.
  6. Prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” nadawane jest na pisemny wniosek Producenta Cementu złożony w lokalu Stowarzyszenia (dalej: Wniosek). We wniosku Producent Cementu wnosi o udzielenie zgody na używanie Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” oraz składa oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz załączą podpisaną przez Producenta Cementu zgodnie z zasadami reprezentacji listę Produktów Cementowych, dla których prawo do używania w/w znaku ma być udzielone (dalej: Lista Produktów Cementowych).
  7. Do Wniosku powinny być dołączone oryginały, bądź urzędowo poświadczone kopie dokumentów, z których wynika spełnianie przez wnioskodawcę wynikających z niniejszego Regulaminu przesłanek, o których mowa w pkt 2.1. oraz pkt 2.2. niniejszego Regulaminu, to jest, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą produkującym Produkty Cementowe, wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. Dokumentami, o których mowa powyżej w pkt. 2.7. Regulaminu mogą być w szczególności: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy ich zagraniczne odpowiedniki lub inne dokumenty, z którego wynika, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą produkującym Produkty Cementowe, wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku złożenia Wniosku bezpośrednio w lokalu Stowarzyszenia dokumenty, o których mowa w pkt. 2.7. Regulaminu po okazaniu i wykonani kopii zwraca się osobie składającej Wniosek.
  9. Kapituła Znaku dokonuje wstępnego rozpatrzenia Wniosku w terminie jednego (1) miesiąca. W razie stwierdzenia braków Wniosku Kapituła Znaku wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie dwóch (2) tygodni.
  10. Po wstępnym rozpatrzeniu Wniosku i ewentualnym jego uzupełnieniu Kapituła Znaku niezwłocznie zwraca się do instytutu badawczego współpracującego ze Stowarzyszeniem przy stosowaniu niniejszego Regulaminu (dalej: Instytut Badawczy) o dokonanie zakupu wybranych Produktów Cementowych wskazanych w liście, o której mowa w pkt. 2.6. Regulaminu, pobranie z nich próbek i przeprowadzenie ich badań.
  11. Kapituła Znaku ma prawo zlecić Instytutowi Badawczemu zakup, pobranie próbek i przeprowadzenie badania jednego, tylko niektórych lub wszystkich Produktów Cementowych zgłoszonych przez Producenta Cementu w Liście Produktów Cementowych.
  12. Zakup, pobieranie próbek i przeprowadzenie badania Produktów Cementowych przez Instytut Badawczy będzie dokonywany zgodnie ze stosowaną przez Instytut Badawczy procedurą i testami zapewniającymi aktualny stan wiedzy technicznej. Badanie pobranych próbek Produktów Cementowych będzie w szczególności polegało na ich analizie chemicznej i fizycznej.
  13. Instytut Badawczy dokonuje zakupów wskazanych Produktów Cementowych, pobiera z nich próbki i dokonuje ich badania pod kątem spełniania przez nie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa i norm jakości.
  14. Instytut Badawczy przeprowadza zlecone mu czynności i badania oraz sporządza z ich przeprowadzenia i uzyskanych wyników pisemną informację nie później jednak niż w terminie jednego (1) miesiąca od chwili otrzymania od Kapituły Znaku stosowanego zlecenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przedkładana niezwłocznie Zespołowi Ekspertów.
  15. Ponadto Kapituła Znaku niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 2.6. zwraca się do Zespołu Ekspertów o zbadanie w wybranym przez siebie zakładzie Producenta Cementu prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych. Badanie prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych odbywa się pod kątem spełniania wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  16. Zespół Ekspertów przeprowadza zlecone mu czynności i badania oraz dokonuje oceny informacji otrzymanej od Instytutu Badawczego, o której mowa w pkt. 2.14. Regulaminu. Z wyników badań i czynności kontrolnych oraz oceny informacji otrzymanej od Instytutu Badawczego Zespół Ekspertów sporządza pisemną opinię i przesyła ją do Kapituły Znaku. Opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca od chwili otrzymania informacji od Instytutu Badawczego.
  17. Na podstawie opinii, o której mowa w pkt. 2.16. niniejszego Regulaminu Kapituła Znaku przedstawia Stowarzyszeniu pisemną rekomendację w sprawie możliwości lub istnienia przeszkód w zawarciu przez Stowarzyszenie z Producentem Cementu umowy licencyjnej na używanie Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  18. Stowarzyszenie nie może odmówić podpisania umowy licencyjnej z Producentem Cementu w odniesieniu do tych Produktów z Wniosku Producenta, o którym mowa w pkt. 2.6. wobec których rekomendacja Kapituły jest pozytywna. Istotne warunki na jakich może zostać zawarta przez Stowarzyszenie umowa licencyjna określa pkt. 5. niniejszego Regulaminu.
 3. Sposób używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”
  1. Znak Gwarancyjny „Pewny Cement” może być używany wyłącznie w formie, w jakiej został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, a po jego rejestracji wyłącznie w formie, w jakiej go zarejestrowano. Jakiekolwiek zmiany Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” dokonywane w trakcie jego używania przez używających go Producentów Cementu są niedopuszczalne.
  2. Użytkownik Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” może umieszczać ten znak na opakowaniach Produktów Cementowych, do których zastosowanie znajduje umowa licencyjna, o której mowa w pkt. 2.17. oraz pkt. 5.1. Regulaminu, w katalogach i prospektach handlowych, instrukcjach, formularzach, a także na wszelkich materiałach reklamowych oraz wszelkich innych dokumentach bądź materiałach dotyczących takich Produktów Cementowych.
  3. Użytkownik Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” może stosować ten znak także poprzez prezentowanie go w każdej formie elektronicznej, audiowizualnej, a także posługiwać się nim przy wykorzystywaniu innych rodzajów technicznych środków wizualnych lub fonicznych używanych przy prezentacji Produktów Cementowych, do których zastosowanie znajduje umowa licencyjna, o której mowa w pkt. 2.17. oraz pkt. 5.1. Regulaminu.
  4. Prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” nie może być ani w całości, ani częściowo przeniesione przez Producenta Cementu na podmiot trzeci.
 4. Kapituła Znaku i Zespół Ekspertów
  1. Kapituła Znaku oraz Zespół Ekspertów są organami powołanymi przez Stowarzyszenie wyłącznie na użytek udzielania i kontroli spełniania wymagań używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zespół Ekspertów może przeprowadzać okresowe badania prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych u wybranych Producentów Cementu. Wyniki badań Zespół Ekspertów przedkłada Kapitule Znaku.
  2. Zarówno Kapituła Znaku, jak i Zespół Ekspertów nie są organami wewnętrznymi Stowarzyszenia, ani jego zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania członków Kapituły Znaku oraz członków Zespołu Ekspertów, a także ich skład, organizację i sposób działania określa odrębny regulamin.
 5. Umowa Licencyjna i opłaty licencyjne
  1. W celu udzielenia przez Stowarzyszenie prawa do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” Stowarzyszenie zawiera z Producentem Cementu umowę licencyjną (dalej: Umowa Licencyjna). Wzór Umowy Licencyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  2. Umowa Licencyjna zawierana jest niezwłocznie po uzyskaniu przez Stowarzyszenie pozytywnej rekomendacji Kapituły Znaku, o której mowa w pkt. 2.17. niniejszego Regulaminu.
  3. Na podstawie Umowy Licencyjnej Stowarzyszenie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udziela danemu Producentowi Cementu uprawnień do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”, o charakterze nie wyłącznym i przez okres nie dłuższy niż jeden (1) rok.
  4. Przed zakończeniem okresu, na jaki zawarto Umowę Licencyjną, w przypadkach określonych w pkt. 7.13. oraz pkt. 7.14. niniejszego Regulaminu może ona zostać jednostronnie wypowiedziana przez Stowarzyszenie ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Producent Cementu starający się o uzyskanie prawa do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” wraz z złożeniem Wniosku (o którym mowa w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu) zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Stowarzyszenia jednorazowej opłaty w wysokości określonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Niezależnie od obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa powyżej w pkt. 5.5. Producent Cementu, któremu udzielono licencji będzie zobowiązany do uiszczania na rzecz Stowarzyszenia na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej miesięcznych opłat w wysokości określonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia (dalej: Opłaty Licencyjne).
  7. Wnoszone Opłaty Licencyjne są opłatami należnymi za udzielenie licencji obejmującej prawo do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” wobec wszystkich zarekomendowanych pozytywnie przez Kapitułę Znaku Produktów Cementowych wymienionych we Wniosku, o którym mowa w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu,.
  8. Uzyskiwane przez Stowarzyszenie wpływy z Opłat Licencyjnych są przeznaczone na stosowanie i realizację postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności na:
   1. pokrywanie kosztów czynności i badań kontrolnych, o których mowa w pkt. 7. Regulaminu,
   2. pokrywanie kosztów wynagrodzeń członków Kapituły Znaku i Zespołu Ekspertów,
   3. pokrywanie innych uzasadnionych kosztów związanych z używaniem Znaku.
 6. Rozszerzenie Wniosku
  1. Producent Cementu, dysponujący prawem do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” może dokonać w trakcie trwania umowy licencyjnej rozszerzenia zakresu korzystania ze Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” składając wniosek o rozszerzenie Listy Produktów Cementowych, co zostanie potwierdzone odpowiednią akceptacją pisemną rozszerzenia ze strony Stowarzyszenia skierowaną do Producenta.
  2. W tym celu Producent Cementu składa do Stowarzyszenia wniosek, o którym mowa Punkcie 6.1. wraz z podpisaną przez siebie zgodnie z zasadami reprezentacji nową Listę Produktów Cementowych.
  3. Nowa Lista Produktów Cementowych zastępuje dotychczasową Listę Produktów Cementowych po upływie jednego (1) tygodnia od otrzymania przez Producenta pisemnej akceptacji rozszerzenia ze strony Stowarzyszenia.
 7. Zasady okresowych kontroli Produktów Cementowych w trakcie używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”
  1. W trakcie trwania okresu na jaki udzielono licencję do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”, Produkty Cementowe danego Producenta do których zastosowanie znajduje Umowa Licencyjna, jak również proces ich produkcji mogą podlegać okresowej kontroli dotyczącej spełniania wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa i norm jakości oraz prawidłowości procesu ich produkcji w zakresie i na zasadach określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
  2. Kontrola będzie wykonywana odpowiednio przez Instytut Badawczy i Zespół Ekspertów w czasie i z częstotliwością określoną przez Kapitułę Znaku. O każdym przypadku kontroli, jak również o Produktach Cementowych danego producenta Cementu, które zostaną jej poddane decyduje Kapituła Znaku.
  3. Kontrola wykonywana przez Instytut Badawczy będzie polegała na zakupie przez Instytut Badawczy Produktów Cementowych, do których zastosowanie znajduje Umowa Licencyjna i pobranie z nich próbek. Zakup Produktów Cementowych, pobranie próbek i kontrola będzie dokonywana zgodnie ze stosowaną przez Instytut Badawczy procedurą i testami zapewniającymi aktualny stan wiedzy technicznej. Kontrola wykonywana przez Instytut Badawczy będzie obejmowała badanie pobranych próbek w zakresie wskazanym w pkt. 7.5. Regulaminu.
  4. Kapituła Znaku ma prawo zlecić Instytutowi Badawczemu zakup, pobranie próbek i przeprowadzenie badania jednego, tylko niektórych lub wszystkich Produktów Cementowych do których zastosowanie znajduje Umowa Licencyjna.
  5. Badanie będzie polegało na pobraniu próbek z zakupionych Produktów Cementowych i ich weryfikacji pod kątem spełniania przez nie w dniu zakupu wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa i norm jakości. Badanie będzie w szczególności polegało na analizie chemicznej i fizycznej badanego produktu.
  6. Instytut Badawczy przeprowadza zlecone mu czynności i badania kontrolne oraz sporządza z ich przeprowadzenia i uzyskanych wyników pisemną informację nie później jednak niż w terminie jednego (1) miesiąca od chwili otrzymania od Kapituły Znaku stosowanego zlecenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przedkładana niezwłocznie Zespołowi Ekspertów.
  7. W ramach okresowych czynności kontrolnych Kapituła Znaku może zlecić Zespołowi Ekspertów, zbadanie w wybranym przez siebie zakładzie Producenta Cementu prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych. Badanie prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych odbywa się pod kątem spełniana wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  8. Zespół Ekspertów przeprowadza zlecone mu czynności i badania kontrolne oraz dokonuje oceny informacji otrzymanej od Instytutu Badawczego, o której mowa w pkt. 7.7. Regulaminu. Z wyników badań i czynności kontrolnych oraz oceny informacji otrzymanej od Instytutu Badawczego Zespół Ekspertów sporządza pisemną opinię. Opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca od chwili otrzymania informacji od Instytutu Badawczego.
  9. Na podstawie opinii, o której mowa w pkt. 7.8. niniejszego Regulaminu Kapituła Znaku w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania od Zespołu Ekspertów opinii przedstawia Stowarzyszeniu pisemną rekomendację w przedmiocie spełniania lub nie przez przebadane Produkty Cementowe wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa i norm jakości oraz prawidłowości ich procesu produkcji.
  10. W przypadku stwierdzenia niespełniana przez choćby jeden z badanych Produktów Cementowych wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa i norm jakości lub ujawnienia nieprawidłowości w procesie ich produkcji (dalej: Wynik Negatywny), Stowarzyszenie przesyła Producentowi Cementu kopie wyników badań i wzywa Producenta Cementu do złożenia na piśmie wyjaśnień, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni.
  11. Po otrzymaniu wyjaśnień o których mowa w pkt. 7.10. niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie biorąc pod uwagę ich uzasadnioną treść może zlecić w terminie jednego (1) miesiąca ponowne wykonanie czynności i badań na zasadach określonych powyżej w pkt. 7. niniejszego Regulaminu.
  12. W przypadku, gdy na podstawie ponownie przeprowadzonych badań zostanie stwierdzone spełnianie przez wszystkie przebadane Produkty Cementowe danego Producenta Cementu wymogów wynikających z obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa i norm jakości oraz przestrzeganie przez niego wymogów procesu produkcji (dalej: Wynik Pozytywny), Stowarzyszenie nie może rozwiązać Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym.
  13. W przypadku, gdy otrzymane od Producenta Cementu wyjaśnienia nie dają podstaw do ponownego zlecenia przeprowadzenia badań Produktów Cementowych i ich procesu produkcji lub po bezskutecznym upływie terminu do złożenia wyjaśnień lub w przypadku gdy ponownie przeprowadzone badania dadzą Wynik Negatywny w stosunku choćby do jednego z badanych Produktów Cementowych Stowarzyszenie rozwiązuje Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym.
  14. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej poprzez Stowarzyszenie ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić także na podstawie innych przesłanek określonych szczegółowo w Umowie Licencyjnej, a w szczególności w przypadku zalegania przez Producenta Cementu z Opłatami Licencyjnymi za okres co najmniej dwóch (2) miesięcy.
  15. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym powoduje utratę przez Producenta Cementu uprawnień do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” w stosunku do wszystkich produkowanych przez niego Produktów Cementowych.
  16. Przesyłając Producentowi Cementu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym Stowarzyszenie jednocześnie informuje go na piśmie z jakich powodów uznało, że treść złożonych przez niego wyjaśnień nie daje podstaw do ponownego zlecenia przeprowadzenia czynności i badań kontrolnych. Jednocześnie Stowarzyszenie przesyła Producentowi Cementu informację o warunkach i możliwościach ponownego starania się o uzyskanie praw do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  17. Ponowne udzielenie praw do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” w zakresie Produktów Cementowych, którym odebrano te prawa może nastąpić zgodnie z procedurą określoną w pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
  18. Jeżeli w trakcie trwania okresu na jaki udzielono licencję do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” Produkty Cementowe danego Producenta Cementu w wyniku przeprowadzonych czynności i badań kontrolnych nie uzyskają Wyniku Negatywnego, Umowa Licencyjna wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu. Przedłużenie Umowy Licencyjnej następuje o okres czasu równy okresowi poprzedniemu. W takim przypadku pkt. 2. oraz pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania.
  19. Producent Cementu może w dowolnym czasie bez podawania przyczyn wypowiedzieć Umowę Licencyjną z jedno (1) miesięcznym okresem wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Producent Cementu traci uprawnienia do posługiwania się Znakiem Gwarancyjnym „Pewny Cement”.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz wszelkie sprawy sporne w zakresie interpretacji jego postanowień rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu w postaci przedstawienia graficznego Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement” oraz Załącznik nr 2 w postaci wzoru Umowy Licencyjnej stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta