Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Kapituła znaku

 • Krzysztof Kieres
  Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, Przewodniczący Kapituły Znaku
 • Dr hab. inż. Izabela Hager prof. PK
  Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 • Prof. inż. Zbigniew Kledyński
  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

REGULAMIN PRACY KAPITUŁY ZNAKU I ZESPOŁU EKSPERTÓW organów uczestniczących w procesie udzielania uprawnień do używania przez Producentów Cementu WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO „PEWNY CEMENT”.

Pobierz

 1. Postanowienia ogólne
  1. Kapituła Znaku oraz Zespół Ekspertów są organami powołanymi przez Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Krakowie (dalej: Stowarzyszenie) na użytek udzielania uprawnień i sprawowania kontroli spełniania wymogów niezbędnych do używania Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement” (dalej: Znak Gwarancyjny „Pewny Cement”), na zasadach określonych w Regulaminie Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  2. Zarówno Kapituła Znaku, jak i Zespół Ekspertów nie są organami wewnętrznymi Stowarzyszenia, ani jego zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Skład, powołanie i ustanie mandatu do sprawowania funkcji członka Kapituły Znaku
  1. W skład Kapituły Znaku wchodzi od czterech (4) do sześciu (6) członków, to jest: Przewodniczącego Kapituły Znaku, którym jest każdoczesny Przewodniczący Stowarzyszenia oraz członków zwykłych powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieoznaczony. Członek zwykły Kapituły Znaku może być w każdej chwili odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Członkiem Kapituły Znaku powoływanym przez Zarząd Stowarzyszenia może być osoba, która pełni co najmniej jedną z następujących funkcji: dyrektor instytucji naukowo-badawczej, pracownik naukowy wyższej uczelni technicznej, członek Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel organizacji konsumenckiej.
  3. Mandat do sprawowania funkcji Członka Kapituły Znaku wygasa w przypadku:
   1. odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia,
   2. utraty funkcji, o której mowa w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu,
   3. złożenia rezygnacji,
   4. śmierci członka.
 3. Organizacja i funkcjonowanie Kapituły Znaku
  1. Kapituła Znaku podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał. Z zastrzeżeniem pkt 3.4. niniejszego Regulaminu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
  2. Uchwały Kapituły Znaku mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znaku zostali powiadomieni z siedmio (7) dniowym wyprzedzeniem o dacie, miejscu głosowania oraz przedmiocie planowanych uchwał.
  3. Uchwały Kapituły Znaku mogą być podjęte także bez wcześniejszego powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znaku są obecni przy jej podjęciu i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia poszczególnych uchwał oraz ich treści.
  4. Uchwały Kapituły Znaku mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znaku wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę która ma być powzięta lub na głosowanie pisemne.
  5. Uchwały Kapituły Znaku są protokołowane. W protokole określa się co najmniej: treść uchwały, datę jej podjęcia, tryb w jakim uchwała została podjęta, osoby obecne przy jej podjęciu, a także ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” uchwale oraz głosów „wstrzymujących się”.
 4. Uprawnienia i obowiązki Kapituły Znaku
  1. Do zakresu uprawnień i obowiązków Kapituły Znaku należy podejmowanie czynności i wydawanie pisemnych rekomendacji w zakresie udzielania i pozbawiania praw do używania Znaku Gwarancyjnego „Pewny Cement” Producentom Cementu w rozumieniu postanowień Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Kapituły Znaku zostały określone w Regulaminie, o którym mowa powyżej w pkt 4.1.
 5. Skład, powołanie i ustanie mandatu do sprawowania funkcji członka Zespołu Ekspertów
  1. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi od czterech (4) do sześciu (6) członków powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieoznaczony. Członek Zespołu Ekspertów może być w każdej chwili odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje jego Przewodniczący. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zespół Ekspertów spośród swoich członków. Członków Zespołu Ekspertów powołuje się spośród osób, które pełnią co najmniej jedną z następujących funkcji: pracownika Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, pracownika-eksperta instytucji naukowo-badawczej, pracownika naukowego wyższej uczelni technicznej, przedstawiciela organizacji konsumenckiej.
  3. Mandat do sprawowania funkcji członka Zespołu Ekspertów wygasa w przypadku:
   1. odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia,
   2. utraty funkcji, o której mowa w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu,
   3. złożenia rezygnacji,
   4. śmierci członka.
 6. Uprawnienia i obowiązki Zespołu Ekspertów
  1. Zespół Ekspertów podejmuje działania mające na celu zbadanie w zakładzie Producenta Cementu prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych w rozumieniu postanowień Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zespołu Ekspertów zostały określone w Regulaminie, o którym mowa powyżej w pkt 6.1.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Członkowie Kapituły Znaku i Zespołu Ekspertów za wykonywane czynności w ramach pełnionych przez siebie funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
  2. Zasady i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu określa Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
  3. Niniejszy Regulamin posługuje się terminologią i pojęciami, które zostały zdefiniowane i zastosowane w Regulaminie Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
  4. Znaczenie w niniejszym Regulaminie pojęć i terminologii, o której mowa powyżej w pkt 7.1. odpowiada ich znaczeniu w Regulaminie Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta