Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Cennik

 • Opłata roczna za przystąpienie do programu lub kontynuację — 8 500,00 zł
  Okres płatności: rok
 • Opłata licencyjna — 900,00 zł
  Okres płatności: miesiąc

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług.

Umowa licencji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Pewny Cement”.

Pobierz

 • §1 Przedmiot umowy
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania słownograficznego wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „PEWNY CEMENT” , zwanego dalej w umowie „Znakiem”, na zasadzie licencji niewyłącznej (wspólny znak towarowy w rozumieniu art. 136 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz licencja niewyłączna w rozumieniu art. 67 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
  2. Licencjodawca oświadcza, że słowno-graficzny znak towarowy „PEWNY CEMENT” jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym na rzecz Stowarzyszenia Producentów Cementu w klasach nr 01, 19, 35, 37, 39, 42 dla towarów będących Produktami Cementowymi i usług budowlanych.
  3. Wzór znaku – zdefiniowany w księdze znaku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 • §2 Oświadczenia
  1. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy licencyjnej mającej za przedmiot Znak, który korzysta z ochrony w prawie krajowym oraz na podstawie umów międzynarodowych dotyczących oznaczeń.
  2. Licencjodawca i Licencjobiorca przyjmują, że zawarcie umowy następuje na zasadzie licencji niewyłącznej zgodnie z Regulaminem Wspólnego Znaku Towarowego „PEWNY CEMENT”, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  3. Licencjodawca zapewnia, że prawo do znaku nie jest ograniczone lub obciążone żadnymi prawami osób trzecich, które ograniczałyby Licencjobiorcę w używaniu znaku w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
 • §3 Licencja
  1. Na podstawie niniejszej umowy Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania znaku na terytorium Polski na czas określony jednego (1) roku – od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 14 grudnia 2011 r. – w stosunku do towarów, których lista znajduje się w Szczegółowym wykazie towarów – Produktów Cementowych Licencjobiorcy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy,
  2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ustępie powyższym obejmuje prawo do prowadzenia promocji i reklamy towarów opatrzonych znakiem.
  3. Licencjobiorca nie jest uprawniony używać znaku jako elementu indywidualizującego jego przedsiębiorstwo lub stanowiące cześć firmy Spółki.
 • §4 Opłaty licencyjne
  1. Tytułem opłat licencyjnych Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy:
   • roczną opłatę w kwocie 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 0/100) plus podatek VAT za przystąpienie do programu lub kontynuację,
   • miesięczną opłatę licencyjną w kwocie 900,00 zł (dziewięćset złotych 0/100) plus podatek VAT,
  2. Wszelkie płatności opłat licencyjnych będą dokonywane przez Licencjobiorcę przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy nr 45 1020 2892 0000 5102 0226 6583
 • §5 Kontrole
  1. W celu zapewnienia renomy i należytego używania Znaku. Licencjodawca jest uprawniony przeprowadzać kontrole sposobu używania znaków przez Licencjobiorcę, zgodnie z warunkami Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego „PEWNY CEMENT”, a Licencjobiorca zobowiązuje się poddać tym kontrolom.
 • §6 Współpraca stron i zakazy konkurencji
  1. Na żądanie Licencjodawcy, Licencjobiorca zobowiązuje się informować Licencjodawcę o sposobach używania Wspólnego Znaku Towarowego przez Licencjobiorcę, na opakowaniach produktów cementowych oraz w materiałach marketingowych Licencjobiorcy.
  2. Licencjobiorca zobowiązuje się nie używać znaków identycznych lub podobnych do Znaku – zdefiniowanego w księdze znaku, będącego przedmiotem niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Licencjodawcy.
 • §7 Rozwiązanie umowy i przedłużenie umowy
  1. Niniejsza Umowa Licencyjna zostaje zawarta na czas określony – od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 14 grudnia 2011 r.
  2. Przed zakończeniem okresu, na jaki zawarto niniejszą Umowę Licencyjną, może ona zostać jednostronnie wypowiedziana przez Stowarzyszenie w przypadkach określonych w pkt 5.4 Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego „PEWNY CEMENT”, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 • §8 Postanowienia końcowe
  1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
  2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego „PEWNY CEMENT” (Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy licencyjnej), prawa własności przemysłowej i kodeksu cywilnego. Jednakże w razie sprzeczności zasadniczych postanowień Umowy licencyjnej i postanowień Regulaminu Wspólnego Znaku Towarowego „PEWNY CEMENT” (Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy licencyjnej, pierwszeństwo w zastosowaniu będą miały zasadnicze postanowienia Umowy licencyjnej.
  4. Załączniki stanowi integralną część umowy.
  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom rzeczowo właściwym w siedzibie Licencjodawcy.
  6. Umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta